„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nasze prace nad Słomką ze Słomy prezentowane na II Szczycie Polskich Grup Operacyjnych 29-30 listopada w Warszawie.

II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych zakończony sukcesem! Zapoznaj się z relacją

Ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców, przez dwa dni wymieniało się doświadczeniami w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Dwa dni pełne aktywności takich tak prelekcje prezentujące osiągnięcia Grup Operacyjnych EPI, debata o sukcesach współpracy i planach na przyszłość oraz sesje sieciujące – to tylko część tego wydarzenia, które odbyło się w dniach 29-30 listopada w Warszawie.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Krzysztof Janiak. Dyrektor podkreślił, że działalność polskich Grup Operacyjnych EPI w obecnym okresie finansowanie na lata 2014-2020 z pewnością należy uznać za naznaczoną sukcesami. Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów polskiego rolnictwa poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań sprawiły, że jego konkurencyjność a także adaptacyjność do zmieniających się warunków regulacyjnych i rynkowych znacznie się poprawiły. Sprawia to, że z dużym optymizmem możemy patrzeć na nową perspektywę finansową, bo jak wskazał, już obecnie Polska jest w czołówce państw członkowskich o największej liczbie utworzonych Grup Operacyjnych.

Krajowy broker innowacji dr inż. Aleksander Bomberski we współpracy z Panią Marią Sikorską – autorką programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją” przedstawili Grupy Operacyjne uczestniczące w konferencji oraz zaprezentowali realizowane przez te Grupy projekty.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać wiele inspirujących pomysłów prezentujących cały wachlarz działalności naszych grup. Ich projekty dotyczyły problemów związanych z optymalizacją wykorzystania zasobów produkcyjnych, monitorowaniem procesu produkcyjnego, magazynowaniem i dystrybucją produktów pochodzenia rolniczego, również z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, a także zmniejszaniem wpływu środowiskowego oraz skracaniem łańcuchów dostaw.

W dalszej kolejności odbyła się debata, której tematem przewodnim był sukces współpracy, w tym w szczególności osiągnięcia Grup Operacyjnych oraz plany na przyszłość. Debatę moderował Pan Aleksander Bomberski, a wzięli w niej udział Pan Bogdan  Kępka (Centrum Oceny Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz ORGMASZ), prof. Dariusz Pańka  (Politechnika Bydgoska) oraz Krzysztof Solarz (Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra).

W trakcie dyskusji podkreślano, że współpraca wielopodmiotowa, choć niełatwa z przyczyn socjologicznych, jest najbardziej efektywną metodą rozwiązywania problemów sektora rolno-spożywczego poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wymaga ona wzajemnego zaufania i jasnego określenia celów, ale jej efekty są wymierne i szybko widoczne. Uzyskanie finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Współpraca jest ważnym elementem wspomagającym, a debatujący podkreślali również dostosowywanie jej kryteriów pomocy do uwag zgłaszanych podczas takich wydarzeń, w szczególności w zakresie udziału jednostek naukowych.

Podczas wydarzenia odbyły się również sesja networkingowa oraz indywidualne spotkania 1:1, wspierające sieciowanie uczestników. Uczestnicy w tym czasie mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą z wybranymi osobami podczas wspólnych jak i bezpośrednich rozmów, oraz możliwości nawiązania współpracy do kolejnych projektów zgodnie ze swoimi potrzebami i kompetencjami.

Podczas uroczystej kolacji odbyła się ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu „Moje własne innowacje”. Dla nagrodzonych i wyróżnionych było to na pewno emocjonalne przeżycie, a całości dopełniał fakt, że gratulacje oraz wręczenie nagród odbyło się z rąk Pana Ireneusza Drozdowskiego Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w towarzystwie Pana Krzysztofa Janiaka Zastępcy Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Prezentacji laureatów dokonała Pani Daria Mularczyk Mędza p.o. kierownika Zespołu Innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie oraz Pan Bogdan Kępka z Centrum Oceny Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz ORGMASZ. W drodze oceny, komisja ekspertów nagrodziła 13 innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają pracę w gospodarstwie, wpływają na efektywność ekonomiczną czy też na optymalizację wykorzystania środków produkcji oraz zasobów naturalnych. (Przeczytaj szczegółową relacją z rozstrzygnięcia Konkursu)

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji  Pani Beaty Rodak z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła Działanie „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyszłość Grup Operacyjnych, z uwzględnieniem grup badawczo-rozwojowych oraz zajmujących się krótkimi łańcuchami żywnościowymi.

Następnie Pan Łukasz Galek z Departamentu Działań Delegowanych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił stan realizacji Działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem VI naboru wniosków. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięła Pani Ewa Kluś – Zastępca Dyrektora w/w Departamentu. Uczestnicy konferencji dopytywali o szczegóły ostatniego naboru wniosków o przyznanie pomocy, jego harmonogram oraz sprawy techniczne związane m.in. z uzyskaniem finansowania wyprzedzającego.

W dalszej kolejności Pani dr Bożena Podlaska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawiła możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej. Prelegentka podczas swojego przemówienia omówiła strategię „Od pola do stołu” oraz rolę polskich grup operacyjnych w europejskim ekosystemie innowacji w rolnictwie.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Krzysztof Janiak przedstawił działania Europejskiej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej EIP-AGRI w zakresie Grup Operacyjnych EPI.

Na zakończenie części oficjalnej konferencji zaprezentowane zostały inne działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, przede wszystkim te, które wspierają transfer wiedzy i innowacji pomiędzy jej partnerami. Warto przypomnieć, że Sieć SIR ma charakter otwarty, a 7 lat jej działalności pokazuje zasadność tworzenia takich sieci tematycznych w zakresie łączenia podmiotów zainteresowanych jedną tematyką.

W trakcie konferencji dla Grup Operacyjnych EPI została przygotowana powierzchnia wystawiennicza, dzięki której Grupy miały możliwość faktycznej prezentacji projektów i szerokiego upowszechniania ich działań oraz rezultatów.

II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych udowodnił, że wielopodmiotowa współpraca partnerów reprezentujących różne środowiska, w tym rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców czy organizacje pozarządowe wpisała się doskonale w polskie warunki i bardzo dobrze odpowiada na potrzeby i problemy polskiego sektora rolno-spożywczego. Zaprezentowane Grupy Operacyjne pokazały, że możliwe jest ustalenie jednego, wspólnego celu, efektywnego zarządzania działaniami projektu i skupienie się wszystkich członków Grupy na osiągnięciu założonych rezultatów.

Żródło: sir.cdr.gov.pl